Top On Trail s.r.o.

z siedzibą pod adresem Na Hranici 224/10, 736 01 Havířov, Czechy

adres do doręczeń poczty elektronicznej: 5qszqpc

numer identyfikacyjny: 09831380

DIC DPH: CZ09831380

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.topontrail.cz

1) Przepisy wstępne

1.1 Niniejsze Warunki handlowe (dalej tylko "Warunki handlowe") spółki Top On Trail s.r.o. z siedzibą Na Hranici 224/10, 736 01 Havířov, Czechy, adres do doręczeń poczty elektronicznej: 5qszqpc, numer identyfikacyjny: 09831380, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, wkładka 84471, email: info@topontrail.pl, adres sklepu Top On Trail, Těšínská 1240/50b, Havířov, Czechy (dalej tylko "Sprzedający") regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.topontrail.cz (zwanej dalej "Stroną Internetową"), za pośrednictwem interfejsu internetowego UPgates (zwanego dalej "Interfejsem Internetowym Sklepu").

1.2 Warunków nie stosuje się, jeżeli osoba zamierzająca nabyć towar od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą działającą w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej przy zamawianiu towaru.

1.3 Postanowienia odbiegające od niniejszych warunków mogą zostać uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków.

1.4 Postanowienia warunków stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i Warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowa Sprzedaży może być zawarta w języku czeskim.

1.5 Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie Regulaminu. Postanowienie to nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

1.6 Zapewniamy również dostęp do recenzji produktów sporządzonych przez innych konsumentów w naszym E-shopie. Zapewniamy i kontrolujemy autentyczność takich recenzji poprzez powiązanie recenzji z konkretnymi zamówieniami, dzięki czemu możemy zobaczyć powiązany identyfikator zamówienia dla każdej recenzji w naszym wewnętrznym systemie i jesteśmy w stanie zweryfikować i udowodnić, że recenzja pochodzi od prawdziwego konsumenta. Wszystkie otrzymane recenzje są wliczane do średniej oceny satysfakcji.

2. Konto użytkownika

2.1 Na podstawie rejestracji dokonanej przez Kupującego na Stronie internetowej, Kupujący może uzyskać dostęp do jej interfejsu użytkownika. Z poziomu swojego interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (dalej jako "konto użytkownika"). Jeżeli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego Sklepu.

2.2 Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towarów Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizowania informacji podanych na Koncie Użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez Kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru Sprzedawca uznaje za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

2.5 Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeżeli Kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeżeli Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu (w tym Regulaminu).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

3.1 Wszystkie prezentacje towarów na interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Nie ma zastosowania art. 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie związane z nim opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru, podane w interfejsie internetowym sklepu, obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4 Aby zamówić towar, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia w interfejsie internetowym Sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamówione towary (zamówione towary są "wkładane" przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),
3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz
3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwanych dalej łącznie "Zamówieniem").

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie na przycisk "zamówienie wiążące do zapłaty". Dane podane w zamówieniu Sprzedawca uznaje za prawidłowe.

3.6 Wysłanie zamówienia jest uważane za taką czynność Kupującego, która w sposób nie budzący wątpliwości identyfikuje zamówiony towar, cenę zakupu, osobę Kupującego, sposób zapłaty ceny zakupu i jest wiążącą propozycją umowy kupna dla stron umowy. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszymi warunkami na stronie internetowej oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami.

3.7 Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdzi jego otrzymanie Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem e-mail Kupującego").

3.8 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) Sprzedający jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

3.9 Projekt umowy kupna-sprzedaży w formie zamówienia jest ważny przez piętnaście dni.

3.10. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacja), które Sprzedawca przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

3.11. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełnione przez Sprzedawcę, Sprzedawca prześle Kupującemu na adres e-mail Kupującego zmienioną ofertę, wskazując możliwe warianty zamówienia i prosząc o opinię Kupującego.

3.12. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie zawarta w takim przypadku tylko po akceptacji przez Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.13. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie przy zawieraniu Umowy sprzedaży ze środków porozumiewania się na odległość. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący we własnym zakresie, przy czym koszty te nie mogą odbiegać od stawki podstawowej.

4. Cena towarów i warunki płatności

4.1 Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru na podstawie Umowy sprzedaży mogą być zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego w następujący sposób:

4.1.1. gotówką w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Top On Trail, Těšínská 1240/50b, 736 01  Havířov, Czechy
4.1.2. gotówką przy dostawie w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
4.1.3. przelewem na rachunek Sprzedającego o numerze IBAN: CZ95 5500 0000 0090 9414 3002 , prowadzony przez Spółkę Raiffeisenbank a.s. (dalej "Konto Sprzedającego");
4.1.4. poprzez płatność bezgotówkową za pośrednictwem systemu płatności;
4.1.5. za pomocą bezgotówkowej karty płatniczej.

4.2 Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest również do zapłaty Sprzedającemu kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3 Sprzedający nie wymaga od Kupującego zadatku ani żadnej innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień artykułu 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4 W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy odbiorze, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu kilku dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione z chwilą wpływu odpowiedniej kwoty na konto Sprzedającego.

4.6 Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Sekcja 2119 (1) kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.7 Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone.

4.8 Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy Sprzedaży. Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług. Sprzedawca wystawi dokument podatkowy - fakturę Kupującemu po dokonaniu zapłaty ceny za towar i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

5. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami art. 1837 Kodeksu Cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

5.1.1. przy dostawie towarów, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli sprzedającego, a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
5.1.2. za dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli sprzedającego,
5.1.3. dostawy towarów, które zostały dostosowane do życzeń Kupującego lub do jego osoby
5.1.4. dostawy towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
5.1.5. dostarczenia towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który został usunięty z opakowania przez Kupującego i nie może być zwrócony ze względów higienicznych,
5.1.6. dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego lub programu komputerowego, jeśli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone,
5.1.7. dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,
5.1.8. w przypadku dostarczenia treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

5.2 O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 5.1 lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od Umowy sprzedaży, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od otrzymania Towarów zgodnie z postanowieniami art. 1829(1) Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży jest kilka rodzajów Towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy Towarów. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać przesłane do Sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

5.3 W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Kupujący może wysłać odstąpienie od Umowy kupna na adres podany przez Sprzedającego - Top On Trail, Těšínská 1240/50b, 736 01 Havířov, Czechy. Do doręczenia odstąpienia od umowy stosuje się postanowienia artykułu 11 niniejszych Warunków.

5.4 W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z artykułem 5.2 Warunków, umowa kupna-sprzedaży zostaje anulowana od samego początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kupna Kupujący ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do Sprzedającego, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany zwykłą drogą pocztową.

5.5 W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 5.2 Regulaminu, Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy przez Kupującego w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupnej, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru.

5.6 Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę z tytułu uszkodzenia towaru z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.7 Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w każdym czasie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bez zbędnej zwłoki, gotówką na konto wskazane przez Kupującego.

5.8 Jeżeli wraz z towarem przekazywany jest Kupującemu prezent, umowa darowizny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy prezentu wraz z towarem.

6. Transport i dostawa towarów

6.1 W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

6.2 Jeśli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy.

6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący ponosi koszty związane z powtórnym dostarczeniem towaru lub koszty związane z innym sposobem dostarczenia.

6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

7. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

7.1 Prawa i obowiązki stron w zakresie prawa do wadliwego wykonania umowy regulują obowiązujące przepisy prawa (w szczególności §§ 1914 do 1925, 2099 do 2117 i 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).

7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towar jest wolny od wad w momencie jego odbioru. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

7.2.1. towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia, mają właściwości opisane przez sprzedającego lub producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towarów i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,
7.2.2. towary nadają się do celu, do którego sprzedający deklaruje ich użycie lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzorca,
7.2.4. towary są w odpowiedniej ilości, miarze lub wadze; oraz
7.2.5. towary są zgodne z wymogami przepisów prawa.

7.3 Postanowienia zawarte w artykule 7.2 Warunków nie mają zastosowania w przypadku towarów sprzedanych po niższej cenie do wady, dla której niższa cena została uzgodniona, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem towaru, do wady towaru używanego odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, które towar posiadał w momencie przejęcia przez Kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towaru.

7.4 Sprzedawca udziela 2-letniej gwarancji jakości na zakupiony towar. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu przyjęcia towaru przez kupującego.

7.5 Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy oraz uprawnienia z tytułu rękojmi kupujący wykonuje pod adresem placówki sprzedawcy, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanego towaru lub poprzez zgłoszenie reklamacji na adres e-mail sprzedawcy. Za moment złożenia reklamacji uznaje się moment, w którym sprzedawca dowiedział się o niej. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na interfejsie internetowym sklepu.

7.6 Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez Regulamin Reklamacji Sprzedawcy.

8. Inne prawa i obowiązki stron

8.1 Kupujący nabywa prawo własności Towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu Towarów

8.2 Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) kodeksu cywilnego.

8.3 Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji konsumenckich prowadzone jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego . Informacje o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego Sprzedawca przesyła na adres elektroniczny Kupującego.

8.4 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia handlowego. Kontrola handlu przeprowadzana jest w zakresie swoich kompetencji przez właściwy urząd handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów w obowiązującym brzmieniu.

8.5 Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765(2) kodeksu cywilnego.

9. Ochrona danych osobowych

9.1 Ochronę danych osobowych Kupującego, który jest osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych w obowiązującym brzmieniu.

9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu oraz (dalej łącznie "dane osobowe").

9.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Sprzedawcę w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży oraz w celach związanych z prowadzeniem Konta Użytkownika. O ile Kupujący nie postanowi inaczej, Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu przesyłania Kupującemu informacji i komunikatów handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

9.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.

9.5 Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego podmiotowi trzeciemu przetwarzającemu. Za wyjątkiem osób transportujących towar, dane osobowe nie będą przekazywane przez Sprzedawcę osobom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego.

9.6 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7 Kupujący potwierdza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą i że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8 W przypadku, gdy Kupujący uważa, że Sprzedawca lub Przetwarzający (art. 9.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub sprzeczne z prawem, w szczególności gdy dane osobowe są nieprawidłowe w odniesieniu do celu ich przetwarzania, Kupujący może:

9.8.1. poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienie,
9.8.2. zażądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego naprawienia sytuacji.

9.9 Jeżeli Kupujący zażąda informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, Sprzedający jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Sprzedawca uprawniony jest do pobrania uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

10. Wysyłanie informacji handlowych i przechowywanie plików cookie

10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny Kupującego informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na adres elektroniczny Kupującego informacji handlowych.

10.2 Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakup może zostać dokonany na stronie internetowej, a zobowiązania Sprzedającego wynikające z Umowy kupna mogą zostać spełnione bez zapisywania plików cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w poprzednim zdaniu.

11. Dostawa

11.1 Zawiadomienia dotyczące stosunków pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w szczególności dotyczące odstąpienia od Umowy Zakupu, muszą być doręczane pocztą listem poleconym, chyba że Umowa Zakupu stanowi inaczej. Zawiadomienia będą doręczane na odpowiedni adres kontaktowy drugiej strony i będą uważane za doręczone i skuteczne z chwilą doręczenia pocztą, z wyjątkiem zawiadomień o odstąpieniu od umowy dokonywanych przez Kupującego, w którym to przypadku odstąpienie od umowy będzie skuteczne, jeżeli zawiadomienie zostanie wysłane przez Kupującego w terminie odstąpienia od umowy.

11.2 Za doręczone uznaje się również zawiadomienie, które spotkało się z odmową adresata, nie zostało odebrane w okresie przechowywania lub zostało zwrócone jako niedoręczalne.

11.3 Strony mogą doręczać sobie nawzajem zwykłą korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany na koncie użytkownika Kupującego lub podany przez Kupującego w zamówieniu lub na adres podany na stronie internetowej Sprzedawcy.

12) Przepisy końcowe

12.1 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową Kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

12.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zmiany umowy sprzedaży lub warunków wymagają formy pisemnej.

12.3 Umowa Zakupu wraz z Regulaminem jest u nas zarchiwizowana elektronicznie, ale nie jest dla Ciebie dostępna. Zawsze jednak otrzymasz niniejsze Warunki oraz Potwierdzenie Zamówienia z podsumowaniem Zamówienia drogą elektroniczną, a zatem zawsze będziesz miał dostęp do Umowy bez naszej pomocy. Zalecamy, aby zawsze zapisywać Potwierdzenie Zamówienia i Warunki.

12.4 Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu.

12.5 Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy, adres e-mail, telefon.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)